Будьте з нами в соціальних мережах

ЗАТВЕРДЖЕНО                  

Конференцією працівників

ДП «СМП «Октябрьск»,     

Протокол від 03.09.2015   

ПОЛОЖЕННЯ

про комісію по трудових спорах трудового колективу державного підприємства «Спеціалізований морський порт «Октябрьск»

1. Комісія по трудових спорах трудового колективу державного підприємства «Спеціалізований морський порт «Октябрьск» (далі - Комісія) обирається на 5 (п’ять) років загальними зборами трудового колективу (конференцією) державного підприємства «Спеціалізований морський порт «Октябрьск» (надалі - ДП «СМП «Октябрьск»). При цьому кількість робітників ДП «СМП «Октябрьск» у складі Комісії повинна бути не менше половини її складу.

Комісія обирає із свого складу голову, його заступника і секретаря комісії.

2. Компетенція Комісії:

Комісія є обов'язковим первинним органом по розгляду трудових спорів, що виникають на державному підприємстві «Спеціалізований морський порт «Октябрьск».

Трудовий спір підлягає розгляду в Комісії, якщо працівник самостійно або з участю профспілкової організації, що представляє його інтереси, не врегулював розбіжності при безпосередніх переговорах з керівництвом ДП «СМП «Октябрьск».

Працівник може звернутися до Комісії у тримісячний строк з дня, коли він дізнався або повинен був дізнатися про порушення свого права, а у спорах про виплату належної йому заробітної плати - без обмеження будь-яким строком.

У разі пропуску з поважних причин установленого строку Комісія може його поновити.

Заява працівника, що надійшла до Комісії, підлягає обов'язковій реєстрації.

Комісія зобов'язана розглянути трудовий спір у десятиденний строк з дня подання заяви. Спори повинні розглядатися у присутності працівника, який подав заяву. Розгляд спору за відсутності працівника допускається лише за його письмовою заявою. За бажанням працівника при розгляді спору від його імені може виступати представник профспілкового органу або за вибором працівника інша особа, в тому числі адвокат.

Комісія має право викликати на засідання свідків, доручати спеціалістам проведення технічних, бухгалтерських та інших перевірок.

Засідання Комісії вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менше двох третин обраних до її складу членів.

Працівник і керівництво ДП «СМП «Октябрьск» мають право заявити мотивований відвід будь-якому члену Комісії.

Питання про відвід вирішується більшістю голосів членів Комісії, присутніх на засіданні. Член Комісії, якому заявлено відвід, не бере участі у вирішенні питання про відвід.

На засіданні Комісії ведеться протокол, який підписується головою або його заступником і секретарем.

3. Порядок прийняття рішень Комісією.

Комісія приймає рішення більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні.

У рішенні зазначаються: повне найменування підприємства, прізвище, ім'я та по батькові працівника, який звернувся до Комісії, або його представника, дата звернення до комісії і дата розгляду спору, суть спору, прізвища членів Комісії, керівника підприємства, або особи яка його заміщує, результати голосування і мотивоване рішення Комісії.

Копії рішення Комісії у триденний строк вручаються працівникові, керівництву ДП «СМП «Октябрьск».

4. Строк виконання рішення Комісії:

Рішення Комісії підлягає виконанню у триденний строк по закінченні десяти днів, передбачених на його оскарження.

У разі невиконання рішення комісії по трудових спорах у встановлений строк, працівникові Комісією видається посвідчення, що має силу виконавчого листа.

У посвідченні вказуються найменування органу, який виніс рішення щодо трудового спору, дати прийняття і видачі та номер рішення, прізвище, ім'я, по батькові та адреса стягувана, найменування та адреса боржника, номери його рахунків у банках, рішення по суті спору, строк пред'явлення посвідчення до виконання. Посвідчення засвідчується підписом голови або заступника голови Комісії.

На підставі посвідчення, пред'явленого не пізніше тримісячного строку до відділу державної виконавчої служби, державний виконавець виконує рішення Комісії у примусовому порядку.