Будьте з нами в соціальних мережах

Обмеження щодо одержання подарунків

 Відповідно до частини першої статті 23 Закону України «Про запобігання корупції» (далі – Закон), розділу V Антикорупційної програми ДП «СК «Ольвія» посадовим особам підприємства забороняється безпосередньо або через інших осіб вимагати, просити, одержувати подарунки для себе чи близьких їм осіб від юридичних або фізичних осіб:

1) у зв’язку із здійсненням діяльності, пов’язаної із виконанням посадових обов’язків (частина перша статті 23 Закону).

2) якщо особа, яка дарує, перебуває в підпорядкуванні такої посадової особи.

Загальна заборона має винятки – «дозволені» дарунки. До них належать наступні:

1. Дарунки, які відповідають загальновизнаним уявленням про гостинність, за наявності двох умов:

-крім випадків, передбачених частиною першою статті 23 Закону,

-якщо вартість таких подарунків не перевищує один прожитковий мінімум для працездатних осіб, встановлений на день прийняття подарунка, одноразово, а сукупна вартість таких подарунків, отриманих від однієї особи (групи осіб) протягом року, не перевищує двох прожиткових мінімумів, встановлених для працездатної особи на 1 січня того року, в якому прийнято подарунки.

Важливо.

У 2018 році прожитковий прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць встановлено у розмірі : з 1 січня 2018 року – 1 700 грн., з 1 липня – 1 777 грн., з 1 грудня – 1 853 грн.

2. Законом встановлено випадки, на які не поширюється згадане правило щодо розміру дарунків.

Це, зокрема, стосується:

1) даруються близькими особами;

2) подарунки, які даруються близькими особами або одержуються як загальнодоступні знижки на товари, послуги, загальнодоступні виграші, призи, премії, бонуси.

Стаття 1 Закону визначає, що близькі особи це особи, які спільно проживають, пов’язані спільним побутом і мають взаємні права та обов’язки із суб’єктом, зазначеним у частині першій статті 3 Закону, у тому числі особи, які спільно проживають, але не перебувають у шлюбі, а також - незалежно від зазначених умов - чоловік, дружина, батько, мати, вітчим, мачуха, син, дочка, пасинок, падчерка, рідний брат, рідна сестра, дід, баба, прадід, прабаба, внук, внучка, правнук, правнучка, зять, невістка, тесть, теща, свекор, свекруха, усиновлювач чи усиновлений, опікун чи піклувальник, особа, яка перебуває під опікою або піклуванням згаданого суб’єкта.

Як було зазначено вище дарунки, які даруються посадовим особам підприємства близькими особами, не обмежуються відповідною вартістю.

Однак умовами прийняття таких дарунків та проявів гостинності є знову ж таки те, що такі подарунки та прояви гостинності не будуть постійними, не впливатимуть на прийняття згаданими особами рішень або не створюватимуть враження, що це може впливати на їхні рішення.

Важливо. Інформація про отримані подарунки є публічною, а тому їх одержувачі повинні звітувати про них у декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за формою визначеною Законом України «Про засади запобігання корупції».

 

Запобігання одержанню неправомірної вигоди або подарунка та поводження з ними.

1. Надходження пропозиції щодо неправомірної вигоди або подарунка (частина перша статті 24 Закону).

Перш за все, необхідно чітко визначитись, чи належить дарунок до «неправомірних». Для цього слід використовувати положення щодо прийнятності подарунка, які вже були розглянуті вище. Крім того, слід виходити з того, що забороняється приймати неправомірну вигоду або дарунок для використання в подальшому як доказу.

У разі надходження пропозиції щодо неправомірної вигоди або дарунка, незважаючи на приватні інтереси посадові особи зобов’язані невідкладно вжити таких заходів:

1) відмовитися від пропозиції;

2) за можливості ідентифікувати особу, яка зробила пропозицію;

3) залучити свідків, якщо це можливо, у тому числі з числа працівників;

4) письмово повідомити про пропозицію безпосереднього керівника (за наявності), уповноважену особу з питань запобігань та виявлення корупції в ДП «СК «Ольвія» (далі – уповноважений) або директора підприємства.

2. Особа отримала майно, що може бути неправомірною вигодою або подарунок у своєму службовому приміщенні (частина друга статті 24 Закону).

Якщо посадова особа виявила у своєму службовому приміщенні чи отримала майно, що може бути неправомірною вигодою, або подарунок, вона зобов’язана невідкладно, але не пізніше одного робочого дня, письмово повідомити про цей факт свого безпосереднього керівника, уповноваженого або директора підприємства.

Про виявлення майна, що може бути неправомірною вигодою, або подарунка складається акт, який підписується особою, яка виявила неправомірну вигоду або подарунок, її безпосереднім керівником, уповноваженим або директором підприємства.

У разі якщо майно, що може бути неправомірною вигодою, або подарунок виявляє директор підприємства або уповноважений, акт про виявлення майна, що може бути неправомірною вигодою, або подарунка підписує директор підприємства або особа, уповноважена на виконання обов’язків директора у разі його відсутності.

Предмети неправомірної вигоди, а також одержані чи виявлені подарунки зберігаються в підприємстві до їх передачі спеціально уповноваженим суб’єктам у сфері протидії корупції.

Положення цієї статті не поширюються на випадки одержання подарунка за наявності обставин, передбачених частиною другою статті 23 Закону (були передані в державну або комунальну власність).

У випадку наявності в посадової особи, сумнівів щодо можливості одержання нею подарунка, вона має право письмово звернутися для одержання консультації з цього питання до уповноваженого або Національного агентства з питань запобігання корупції, який надає відповідне роз’яснення.

Рішення, прийняте посадовою особою, на користь особи, від якої вона чи її близькі особи отримали подарунок, вважаються такими, що прийняті в умовах конфлікту інтересів, і на ці рішення розповсюджуються положення статті 67 Закону (Незаконні акти та правочини).

 

Офіційні дарунки.

 Особливих правил слід дотримуватись щодо дарунків, які одержуються як подарунки державним підприємствам. Як правило, такі дарунки мають місце під час візитів, урочистостей, інших офіційних заходів.

У такому випадку посадова особа, яка одержала дарунок, зобов'язана передавати його підприємству. Порядок передачі дарунків, одержаних як подарунки державі, територіальній громаді, державним або комунальним установам чи організаціям, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2011 року № 1195. Вказаний Порядок, зокрема, передбачає створення відповідним органом комісії для оцінки вартості дарунка, вирішення питання щодо можливості його використання, місця та строку зберігання.

Операції, пов'язані з передачею дарунка підприємству, відображаються в бухгалтерському обліку відповідно до законодавства.

 

Відповідальність.

 За порушення встановлених законом обмежень щодо одержання подарунків для посадових осіб передбачено адміністративну відповідальність за статтею 172-5 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

 

Порушення встановлених законом обмежень щодо одержання подарунків

Порушення встановлених законом обмежень щодо одержання подарунків -

тягне за собою накладення штрафу від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією такого подарунка.

Та сама дія, вчинена особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за порушення, передбачене частиною першою цієї статті, -

тягне за собою накладення штрафу від двохсот до чотирьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією такого дарунка (пожертви) та з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю строком на один рік.

Примітка. Суб’єктом правопорушень у цій статті є особи, зазначені у пунктах 1, 2 частини першої статті 3 Закону.

 

 Форма повідомлення про отримання подарунка

 

Прізвище ім’я по-батькові_______________________________________________________

_____________________________________________________________________________

День, місяць, рік народження____________________________________________________

Місце роботи, займана посада ___________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Місце проживання_____________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Контактний телефон___________________________________________________________ 

Адреса електронної пошти______________________________________________________ 

Повідомляю про отримання подарунка____________________________________________

_____________________________________________________________________________

виклад обставин отримання подарунка (де, коли, від кого)

п/п

Найменування

подарунка

Характеристика подарунка, його опис

Кількість предметів

Вартість

в грн.*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом

 

 

 

 

*Заповнюється при наявності документів, що підтверджують вартість подарунка.

      ___________                                                                                        ___________________

         (дата)                                                                                                             (підпис)                                                                                                                            

    Особа, яка прийняла повідомлення_____________________________________________

_____________________________________________________________________________

    

       __________                                                                                           __________________

         (дата)                                                                                                              (підпис)