Будьте з нами в соціальних мережах
Про намір передати майно в оренду
Про намір передати майно в оренду
21 Березня 2018

Державне підприємство «Стивідорна компанія «Ольвія», код ЄДРПОУ 19290012, юридична адреса: 54052, м. Миколаїв, Миколаївська область, Корабельний р-н, а/c 170, про проведення конкурсу з використанням відкритості пропонування розміру орендної плати за принципом аукціону на право оренди державного майна.

Назва об’єкта оренди і його місцезнаходження – нерухоме майно – відкрита складська ділянка №183, загальною площею 50 кв.м., що перебуває на балансі Державного підприємства «Стивідорна компанія «Ольвія», за адресою: м Миколаїв, вул. Айвазовського 29. Орган, уповноважений управляти об’єктом оренди, – Міністерство Інфраструктури України.

Ринкова вартість об’єкта оренди згідно зі звітом про незалежну оцінку станом на 31 грудня 2017 року - становить 18 000 без урахування ПДВ.

У подальшому орендна плата підлягає коригуванню на щомісячні індекси інфляції.

Цільове використання об’єкту оренди: виробнича діяльність з виробництва тріски та розміщення виробничого обладнання по виробництву тріски.

Орендна ставка: згідно з пунктом 11 додатка 2 до методики розрахунку орендної плати за державне майно та пропозиції її розподілу, затвердженої постановою кабінету міністрів України від 04 жовтня 1995 № 786 (зі змінами), – 15 %.

Стартовий розмір орендної плати за базовий місяць розрахунку – січень 2018 року становить 228,38 грн без урахування ПДВ. Розмір гарантійного внеску становить 1370,28 грн без урахування ПДВ.

Гарантійний внесок повинен бути здійснений шляхом перерахування коштів на визначений в інформації про конкурс рахунок або шляхом надання банківської гарантії згідно з постановою КМУ від 31.08.2011 № 906 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на право оренди державного майна» (далі – Порядок); реквізити рахунка та призначення платежу (для сплати гарантійного внеску): одержувач – Державне підприємство «Стивідорна компанія «Ольвія»; рахунок одержувача 26007300798816; код одержувача 19290012; банк одержувача Філія МОУ АТ «Ощадбанк» м. Миколаїв Херсонське Шосе 50; код банку одержувача 326461; призначення платежу – гарантійний внесок від (назва учасника конкурсу) для участі в конкурсі на право оренди відкритої складської ділянки №183, загальною площею 50 кв. за адресою м Миколаїв, вул. Айвазовського 29. без ПДВ);

Строк оренди  1 (один) рік.

Конкурс буде проведено об 10.00 на 11-й календарний день після дати опублікування цієї інформації за адресою: м Миколаїв, вул. Айвазовського 29, реєстрація учасників проходитиме з 9.00 в кімн. 209. Реєстрація учасників конкурсу завершується за 10 хв. до початку проведення конкурсу. кінцевий термін приймання документів на конкурс – за 3 робочих дні до дати проведення конкурсу.

Основні умови конкурсу:

1.Найбільший запропонований розмір місячної орендної плати за використання зазначеного об’єкта оренди порівняно зі стартовою;

2. Ефективне використання об’єкта оренди відповідно до його цільового призначення

3. Дотримання нормативних вимог щодо експлуатації об’єкта в тому числі але не обмежуючись: забезпечувати збереження орендованого майна, запобігати його пошкодженню і псуванню, утримувати майно в порядку, передбаченому санітарними нормами та правилами пожежної безпеки, підтримувати орендоване майно в належному стані, не гіршому ніж на момент передачі його в оренду, з урахуванням нормального фізичного зносу, здійснювати заходи протипожежної безпеки;

 4. Компенсація переможцем конкурсу протягом 15 днів з моменту підписання договору оренди витрат за виконану незалежну оцінку об’єкта оренди платнику оцінки (за наявності документів, що підтверджують виготовлення звіту про незалежну оцінку та його оплату).

5. Для забезпечення виконання зобов’язань зі сплати орендної плати переможець конкурсу повинен сплатити завдаток протягом місяця з моменту підписання договору в розмірі, не меншому ніж запропонована ним сума місячної орендної плати, до державного бюджету України та орендодавцю у співвідношенні, визначеному законодавством. Внесений завдаток підлягає зарахуванню в рахунок плати за останній місяць платежів за використання майна; укладення з орендодавцем орендованого майна договору про відшкодування витрат орендодавця на утримання орендованого майна та надання комунальних послуг орендарю;

6. Страхування орендованого майна протягом 1 місяця з дати укладення договору оренди на суму, не меншу ніж його вартість (франшиза безумовна – 0 %) згідно зі звітом про незалежну оцінку, на користь орендодавця в порядку, визначеному чинним законодавством і подати копії страхового поліса і платіжного доручення про сплату страхового платежу;

7. Заборона приватизації, суборенди, застави та іншого способу відчуження на орендоване майно до третіх осіб;.

8. Протягом 5 робочих днів після отримання від орендодавця проекту договору оренди повернути йому підписаний зі свого боку проект договору оренди, у разі непідписання у встановлений термін договору оренди державного нерухомого майна переможець конкурсу (орендар) сплачує штраф у розмірі подвійної орендної плати, визначеної за результатами конкурсу, у співвідношенні 30 % до державного бюджету та 70% орендодавцю;

9. Внести протягом 10 робочих днів від дати укладення договору оренди плату за шість місяців;

10. Протягом місяця підписати з орендодавцем акт приймання-передачі. У разі затримки підписання акта приймання-передачі більше ніж на місяць з моменту підписання договору оренди орендар сплачує штраф у розмірі, що дорівнює розміру подвійної орендної плати за кожен прострочений місяць з дати підписання договору оренди згідно з розрахунком плати за базовий місяць оренди державного нерухомого майна, що є невід’ємною частиною договору оренди. Невиконання цієї умови є підставою для розірвання договору оренди.

11. Укласти протягом 15 робочих днів після підписання договору оренди з орендодавцем договір про відшкодування витрат орендодавця на утримання орендованого майна та надання комунальних послуг орендарю, відшкодування податку на землю.

12. Сплата гарантійного внеску. Гарантійний внесок може бути здійснений шляхом перерахування коштів на визначений в інформації про конкурс рахунок або шляхом надання банківської гарантії. при цьому банківська гарантія надається у вигляді безвідкличного резервного банківського акредитива (гарантії), який видається банком з кредитним рейтингом інвестиційного рівня або банком, акціонер якого володіє в ньому контрольним пакетом акцій (материнська компанія) і має кредитний рейтинг інвестиційного рівня. Під «інвестиційним рівнем» для цілей цього порядку розуміють оцінку кредитного ризику банку або акціонера, що володіє в ньому контрольним пакетом акцій (материнська компанія), довгострокові незабезпечені облігації яких мають достатній рівень кредитоспроможності на рівні «ввв» або вище згідно з міжнародною рейтинговою шкалою, визнаною міжнародними рейтинговими агентствами, і які не мають на дату проведення конкурсу судових процесів з державним органом приватизації або будь-яким іншим органом державної влади України . У разі укладення договору оренди гарантійний внесок переможця конкурсу зараховується в рахунок майбутніх платежів з орендної плати та перераховується до державного бюджету і орендодавцю відповідно до пропорцій, визначених методикою розрахунку орендної плати за державне майно та пропорціями її розподілу, затвердженою постановою кабінету міністрів України від 04.10.1995 № 786; особам, які не стали переможцем конкурсу, сума гарантійного внеску підлягає поверненню протягом семи робочих днів з дня укладення договору оренди; у разі якщо претендента не допущено до участі у конкурсі гарантійний внесок підлягає поверненню протягом 10 календарних днів з дня затвердження списків учасників, допущених до участі у конкурсі. якщо матеріали відкликанні претендентом після останнього дня строку для їх подання сплачений гарантійний внесок не повертається; у разі непідписання переможцем конкурсу протоколу відкритого засідання конкурсної комісії за участю учасників конкурсу з передачі в оренду державного нерухомого майна гарантійний внесок поверненню не підлягає та зараховується до державного бюджету України; переможець конкурсу після отримання від орендодавця проекту договору оренди протягом 5 робочих днів повертає особисто орендодавцю підписаний договір оренди. У разі порушення переможцем конкурсу строку підписання договору оренди сплачений ним гарантійний внесок поверненню не підлягає та зараховується до державного бюджету України. Звертаємо увагу, що відповідно до частини третьої статті 287 господарського кодексу України мета і предмет господарської діяльності, визначені в установчих документах суб’єкта господарювання, який здійснює господарську діяльність на базі орендованого майна, не можуть суперечити умовам договору оренди. Конкурс проводиться з використанням відкритості пропонування розміру орендної плати за принципом аукціону, на якому визначається переможець згідно з умовами конкурсу та зобов’язаннями учасника конкурсу.

Конкурс проводиться з використанням відкритості пропонування розміру орендної плати за принципом аукціону, на якому визначається переможець згідно з умовами конкурсу та зобов’язаннями учасника конкурсу. Збільшення ціни здійснюється учасниками з кроком 1 % від початкової плати торгів. Основним критерієм визначення переможця є найбільша орендна плата при обов’язковому забезпеченні виконання інших умов конкурсу.  

Для участі у конкурсі претенденти подають на розгляд комісії такі матеріали:

 • заяву про участь у конкурсі;
 • документи, що підтверджують сплату гарантійного внеску;
 • пропозиції щодо виконання оголошених або встановлених законодавством умов конкурсу та їх документальне підтвердження, крім розміру орендної плати, пропозиція стосовно якого вноситься учасником конкурсу в день проведення конкурсу
 • документи, що підтверджують право власності або оренди, лізінг виробничого обладнання для виробництва тріски, а також копії паспортів на виробниче обладнання для виробництва тріски та дозвільні документи на таке обладнання (якщо це передбачено законом);
 • інформація про персонал, що має право працювати на обладнані з виробництва тріски;
 • контракти з експорту тріски або (експедирування), строком дії не менше строку дії оренди;
 • письмове підтвердження з прогнозованими даними, щодо запланованого обсягу перевалки тріски через СМП «Ольвія»;
 • договір перевалки з ДП «СК «Ольвія» (перевалка/зберігання) тріски, у разі якщо тріска зберігатиметься в іншому місці надається письмове описання технологічного процесу виготовлення та вивозу протягом доби;
 • У разі якщо сировина для виробництва тріски завозитиметься у СМП «Ольвія» залізничним транспортом,  договір укладений з ПАТ «Укрзалізниця» про надання послуг з перевезення вантажів та присвоєним кодом вантажоодержувача/вантажовідправника.
 •  інформацію про засоби зв’язку з ним (адреса, телефон, e-mail);

відомості про претендента: для юридичної особи:

 • документи, що посвідчують повноваження представника юридичної особи;
 • засвідчені в установленому порядку копії установчих документів;
 • завірену належним чином копію звіту про фінансові результати претендента з урахуванням дебіторської і кредиторської заборгованості за останній рік (річну фінансову звітність форма № 1, 2, 3)
 • довідку з банківської установи про платоспроможність;
 • довідку від претендента про те, що стосовно нього не порушено справу про банкрутство;

для фізичної особи:

 • копію документа, що посвідчує особу, або належним чином оформлену довіреність;
 • завірену належним чином копію декларації про доходи або звіту суб’єкта малого підприємництва – фізичної особи – платника єдиного податку.

Документи (крім пропозиції щодо розміру орендної плати) подаються у конверті з надписом «на конкурс» з відбитком печатки претендента (за наявності). при цьому на конверті зазначається: назви учасника конкурсу, площа та місцезнаходження об’єкта оренди балансоутримувач.

Допущені для участі в конкурсі учасники конкурсу або уповноважені особи учасників конкурсу подають конкурсну пропозицію щодо розміру орендної плати за базовий місяць оренди в запечатаному непрозорому конверті на відкритому засіданні конкурсної комісії за участю учасників конкурсу.

Приймання документів здійснюється за адресою: 54052, м. Миколаїв, вул. Айвазовського, 29 кімн. 209, щодня з 9.00 до 16.00 (у п’ятницю з 9.00 до 15.00), крім вихідних днів. Кінцевий термін приймання документів на конкурс – за 3 робочих дні до дати проведення конкурсу до 16.00 останнього дня за зазначеною адресою.

Повернутися до списку оголошень