Будьте з нами в соціальних мережах
Про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля
Про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля
09 Жовтня 2018

____________________________________

(дата офіційного опублікування в Єдиному

реєстрі з оцінки впливу на довкілля

(автоматично генерується програмними

засобами ведення Єдиного реєстру

з оцінки впливу на довкілля,

не зазначається суб’єктом господарювання)

 

_________20181091888______________

(реєстраційний номер справи про оцінку

впливу на довкілля планованої діяльності

(автоматично генерується програмними

засобами ведення Єдиного реєстру

з оцінки впливу на довкілля,

для паперової версії зазначається

суб’єктом господарювання)

ПОВІДОМЛЕННЯ

про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля

___________Державне підприємство «Стивідорна компанія «Ольвія»_________________

(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім’я та по батькові __________________________код ЄДРПОУ 19290012_______________________________________

фізичної особи — підприємця, ідентифікаційний код або

___________________________________________________________________________

серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті)

інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля.

 

1. Інформація про суб’єкта господарювання

54052, м.Миколаїв, Корабельний р-н, а/с 170, тел:(0512) 77-61-05, (0512)76-76-95

(місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяльності фізичної

_____________________________________________________________________________________________________________

особи — підприємця (поштовий індекс, адреса), контактний номер телефону)

2. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи[1].

Планована діяльність, її характеристика.

ДП «СК «Ольвія», що являється портовим оператором Філії «Октябрьск» Державного підприємства «Адміністрація морських портів України» (далі – Філії «Октябрьск» ДП "АМПУ", Адміністрація), має намір провадження планованої діяльності з перевантаження в експортно-імпортних напрямках наступних вантажів насипом: зернові вантажі та продукти їх переробки; вугілля та кокс; технологічна тріска; глина (в т.ч. бентоніту); різні види шпату, що дозволить довести загальний вантажообіг насипних вантажів до 7 млн.т.

Для забезпечення господарсько-побутових потреб працівників підприємства обладнані системи водопроводу, каналізації, опалення приміщень використовується теплова енергія модульних котелень, що працюють на пелетах. Повсякденне обслуговування обладнання, транспортних засобів, їх поточний ремонт здійснюється силами та засобами ремонтного персоналу.

Територія обладнана мережею зливової каналізації, яка має 9 випусків стічних дощових вод до Бузького лиману. На підприємстві налагоджена система збору та передачі на утилізацію відходів.

Основні технологічні процеси перевантажувальних операцій насипних вантажі:

-       доставка вантажів залізничним та автомобільним транспортом, розвантаження;

-       прийом вантажу на склади (відкриті, закриті), формування штабелів, накопичення та зберігання;

-       транспортування вантажів зі складу до причалів за допомогою технологічних засобів (автотранспорту, автонавантажувачів);

-       завантаження трюмів суден за допомогою портальних кранів з технічними пристроями.

Перевантаження насипних вантажів насипом в трюм судна може здійснюватись за технологічними схемами, що підпадають під Технічну альтернативу №1 або Технічну альтернативу №2.

 

Технічна альтернатива 1.

Перевантаження насипних вантажів в трюм судна ведеться за допомогою портальних кранів з застосуванням грейферів та лотків.

 

Технічна альтернатива 2.

Не розглядається. Розгляд технічної альтернативи, щодо здійснення навантажувальних операцій в трюм судна з допомогою гідравлічного перевантажувача зерна - не є раціональним. Оскільки при перевантажені портальними кранами можливо організувати декілька ліній навантажування, що значно збільшує потужність навантаження за зміну та скорочує час простою судна під навантаженням. Технічна альтернатива 1 є найбільш ефективною для вирішення питання збільшення виробничих потужностей підприємства.

 

3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи.

Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 1.

ДП «СК «ОЛЬВІЯ» проводить свою виробничу діяльність на причалах Адміністрації за №№1,2,3,4,5,6 та допоміжний, згідно договору на доступ до причалів за № 276А-2017 від 29.11.2017р.,_ в межах земельної ділянки, яка знаходиться у праві постійного користування ДП «СК «Ольвія» (Державний Акт на право постійного користування землею серії МК 00046 від 25 квітня 1994 року та Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права за індексним номером 75125523 від 07.12.2016 року).

Кадастровий номер земельної ділянки 4810136600:07:004:0115. Місце розташування (адміністративно-територіальна одиниця): м. Миколаїв, Корабельний район, а/с 170. За цільовим призначенням земельна ділянка виділена для обслуговування порту. Категорія земель: землі промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення. Форма власності – державна. Загальна площа земельної ділянки 178,8008 га (Витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку № НВ-4803777262017 від 29.08.2017 року).

Територія підприємства з заходу і півночі оточена акваторією Бузького лиману, а з сходу і півдня - лісним масивом, з північного-сходу до території підприємства примикає промислова зона.

 

Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 2.

Не розглядається. Оскільки провадження планової діяльності планується в межах земельної ділянки, яка знаходиться у праві постійного користування ДП «СК «Ольвія» для забезпечення власних виробничих потреб.

 

4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності

Планова діяльність спрямована на розвиток підприємства у відповідності до «План стратигічного розвитку ДП «СК «Ольвія» на період до 2038 року» та «Інвестиційний план на 2017-2020рр.». Реалізація планованої діяльності дасть змогу _створити додаткові робочі місця для населення, збільшити податкові відрахування до бюджету за рахунок збільшення вантажообігу підприємства, поліпшити умови праці при дотриманні екологічних та санітарно-гігієнічних нормативів.

 

5. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо)

ДП «СК «ОЛЬВІЯ» - підприємство, виробничі потужності якого дозволяють перевантажувати наведені в п.2 вантажі з використанням різних технологічних схем, здійснювати обслуговування обладнання власними силами, технічними засобами, на основі розроблених та погоджених робочих технологічних карт (далі – РТК).

Коротка характеристика перевантажувальних процесів наведена нижче.

Перевантаження зернових вантажів навалом

Місце розташування – на причалах №№1,2,5 та допоміжному, з використанням критих складів; вантажообіг – 2 000 000 т/рік; максимальна потужність – 1400 т за зміну на одну технологічну лінію.

Перевантаження продуктів помолу (висівки, шрот та жмих)

Місце розташування – на причалах №№1,2,5 та допоміжному, з використанням критих складів;

вантажообіг – 500 000 т/рік; максимальна потужність – 343 т за зміну на одну технологічну лінію.

Перевантаження технологічної тріски

Місце розташування – на причалах №№5,6 з використанням відкритих складів та майданчиків;

вантажообіг – 800 000 т/рік; потужність – 1210 т за зміну на одну технологічну лінію.

Перевантаження вугілля та коксу

Місце розташування – на причалах №№5,6 з використанням відкритих складів та майданчиків;

вантажообіг – 1 500 000 т/рік; потужність – 1750 т за зміну на одну технологічну лінію.

Перевантаження глини навалом

Місце розташування – на причалах №№3,4 з використанням відкритих складів та майданчиків;

вантажообіг – 2 000 000 т/рік; потужність – 1500 т за зміну на одну технологічну лінію.

Перевантаження шпату

Місце розташування – на причалах №№5,6 з використанням відкритих складів та майданчиків;

вантажообіг – 200 000 т/рік; максимальна потужність – 350 т за зміну на одну технологічну лінію.

 

6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами:

щодо технічної альтернативи 1

Екологічні та інші обмеження для впровадження планової діяльності Державного підприємства «Стивідорна компанія «Ольвія» встановлюються згідно з Законодавством України, з дотриманням умов, що встановлюються у Дозволі на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами» та вимог ДСанПіН 7.7.4.-046-99. Державні санітарні правила і норми для морських і річкових портів.

 

щодо технічної альтернативи 2

Не розглядається, оскільки Технічна альтернатива 1 є оптимальним варіантом для вирішення потреб господарської діяльності. ____________________

 

щодо територіальної альтернативи 1

Провадження планової діяльності планується в межах земельної ділянки, яка знаходиться у праві постійного користування ДП «СК «Ольвія» для забезпечення власних виробничих потреб.

 

щодо територіальної альтернативи 2

Не розглядається. Оскільки провадження планової діяльності планується в межах земельної ділянки, яка знаходиться у праві постійного користування ДП «СК «Ольвія» для забезпечення власних виробничих потреб.

 

7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за альтернативами:

щодо технічної альтернативи 1

Процеси перевантаження здійснюються на території та причалах діючого підприємства.

Еколого-інженерна підготовка, заходи по захисту території були виконані на стадії будівництва причалів. Тому при організації процесів перевантаження питання інженерної підготовки, захисту території не розглядались.

 

щодо технічної альтернативи 2

Не розглядається, оскільки технічна альтернатива 1 є оптимальним варіантом для вирішення потреб господарської діяльності. ____________________

 

щодо територіальної альтернативи 1

Провадження планової діяльності планується в межах земельної ділянки, яка знаходиться у праві постійного користування ДП «СК «Ольвія» для забезпечення власних виробничих потреб.

 

щодо територіальної альтернативи 2

Не розглядається. Оскільки провадження планової діяльності планується в межах земельної ділянки, яка знаходиться у праві постійного користування ДП «СК «Ольвія» для забезпечення власних виробничих потреб.

 

8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля:

щодо технічної альтернативи 1

- на атмосферне повітря – викиди забруднюючих речовин при пересипках насипних вантажів та від двигунів технологічного транспорту;

- утворення виробничих відходів - усі відходи тимчасово зберігатимуться на території підприємства в спеціально обладнаних місцях, на спеціально відведених майданчиках. У міру накопичення вони передаються спеціалізованим організаціям згідно укладених договорів.

 

щодо технічної альтернативи 2

Не розглядається, оскільки технічна альтернатива 1 є оптимальним варіантом для вирішення потреб господарської діяльності.

 

щодо територіальної альтернативи 1

Провадження планової діяльності планується в межах земельної ділянки, яка знаходиться у праві постійного користування ДП «СК «Ольвія» для забезпечення власних виробничих потреб.

 

щодо територіальної альтернативи 2

Не розглядається. Оскільки провадження планової діяльності планується в межах земельної ділянки, яка знаходиться у праві постійного користування ДП «СК «Ольвія» для забезпечення власних виробничих потреб.

 

9. Належність планованої діяльності до першої чи другої категорії видів діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля (зазначити відповідний пункт і частину статті 3 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”)

Планова господарська діяльність та об’єктів підприємства, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля Закону України, а саме п.14 частини 3 статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» № 2059-VIII від 23 травня 2017 р.

 

10. Наявність підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля (в тому числі наявність значного негативного транскордонного впливу на довкілля та перелік держав, довкілля яких може зазнати значного негативного транскордонного впливу (зачеплених держав)

Транскордонний вплив на довкілля відсутній.

 

11. Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля

У документі планується провести аналіз впливу виробничої діяльності на атмосферне повітря, ґрунт, водний об’єкт, флору та фауну, виконати розрахунки рівнів акустичного навантаження на техногенне, соціальне середовища,відповідно до вимог чинного законодавства, включаючи:

-     розрахунки об’ємів викидів забруднюючих речовин від кожного джерела викиду при збільшені потужності перевантаження насипних вантажів;

-     автоматизовані розрахунки концентрацій забруднюючих речовин у атмосферному повітрі;

-     визначення номенклатури та об’ємів утворюваних відходів;

-     розрахунки звукового навантаження при плановій роботі підприємства

-     розрахунки оцінки ризику.

 

12. Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості для участі в ній громадськості

Планована суб’єктом господарювання діяльність може мати значний вплив на довкілля і, отже, підлягає оцінці впливу на довкілля відповідно до Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”. Оцінка впливу на довкілля — це процедура, що передбачає:

- підготовку суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля;

- проведення громадського обговорення планованої діяльності;

- аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки впливу на довкілля, будь-якої додаткової інформації, яку надає суб’єкт господарювання, а також інформації, отриманої від громадськості під час громадського обговорення, під час здійснення процедури оцінки транскордонного впливу, іншої інформації;

- надання уповноваженим органом мотивованого висновку з оцінки впливу на довкілля, що враховує результати аналізу, передбаченого абзацом п’ятим цього пункту;

- врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні про провадження планованої діяльності, зазначеного у пункті 14 цього повідомлення.

У висновку з оцінки впливу на довкілля уповноважений орган, виходячи з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, визначає допустимість чи обґрунтовує недопустимість провадження планованої діяльності та визначає екологічні умови її провадження.

Забороняється розпочинати провадження планованої діяльності без оцінки впливу на довкілля та отримання рішення про провадження планованої діяльності.

Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право і можливості громадськості для участі у такій процедурі, зокрема на стадії обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, а також на стадії розгляду уповноваженим органом поданого суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля.

На стадії громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля протягом щонайменше 25 робочих днів громадськості надається можливість надавати будь-які зауваження і пропозиції до звіту з оцінки впливу на довкілля та планованої діяльності, а також взяти участь у громадських слуханнях. Детальніше про процедуру громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля буде повідомлено в оголошенні про початок громадського обговорення.

 

13. Громадське обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля

Протягом 20 робочих днів з дня оприлюднення цього повідомлення на офіційному веб-сайті уповноваженого органу громадськість має право надати уповноваженому органу, зазначеному у пункті 15 цього повідомлення, зауваження і пропозиції до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.

Надаючи такі зауваження і пропозиції, вкажіть реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (зазначений на першій сторінці цього повідомлення). Це значно спростить процес реєстрації та розгляду Ваших зауважень і пропозицій.

У разі отримання таких зауважень і пропозицій громадськості вони будуть розміщені в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля та передані суб’єкту господарювання (протягом трьох робочих днів з дня їх отримання). Особи, що надають зауваження і пропозиції, своїм підписом засвідчують свою згоду на обробку їх персональних даних. Суб’єкт господарювання під час підготовки звіту з оцінки впливу на довкілля зобов’язаний врахувати повністю, врахувати частково або обґрунтовано відхилити зауваження і пропозиції громадськості, надані у процесі громадського обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля. Детальна інформація про це включається до звіту з оцінки впливу на довкілля.

 

14. Рішення про провадження планованої діяльності

Відповідно до екологічного законодавства України рішенням про провадження даної планованої діяльності буде Висновок з ОВД, на підставі якого підприємством будуть розроблені документи дозвільного характеру згідно вимог екологічного законодавства України.

 

 

15. Усі зауваження і пропозиції громадськості до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, необхідно надсилати до

_Управління екології та природних ресурсів Миколаївської обласної державної адміністрації, 54029, м. Миколаїв, пр. Центральний, 16, ecolog@mk.gov.ua, (0512)46-04-27_____________________________________________

(найменування уповноваженого органу, поштова адреса, електронна адреса, номер телефону та

контактна особа)

 

[1] Суб’єкт господарювання має право розглядати більше технічних та територіальних альтернатив.

Повернутися до списку оголошень